This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1790 / 10.04.2019 г.

 

11.04.2019:
Обявление УТ-01-1790 / 10.04.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД №739 от 10.04.2019 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ VІІ-603, отреден за ПИ №604 по кад. план и УПИ VІ-603 в кв. 102, с който част от ПИ №604 с площ 910 м2 се предава към новообразуван УПИ VІ-603 при запазване установената зона Жм с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване H до 10.0 м, плътност на застрояване П застр. до 60%, интензивност на застрояване К инт. до 1.2, и необходима озеленена площ от мин. 40% и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 739 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |