This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1676 / 02.04.2019 г.

 

08.04.2019:
Обявление УТ-01-1676 / 02.04.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 596 от 19.03.2019г. на Кмета на Общината се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с № 1073, който попада в УПИ І-за читалище в кв. 88, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, да се раздели на два нови урегулирани поземлени имота - УПИ І-за читалище и УПИ ХVІІ-1073, а вътрешната регулационна граница между новия УПИ ХVІІ-1073 и УПИ ХІV-за здравен дом, да се приведе в съответствие със съществуващите кадастрални граници за поземлен имот № 1073, съгласно § 8, ал.2,т.3 от ПР на ЗУТ, да се определи нова устройствена зона - смесена многофункционална устройствена зона (Смф) и конкретно предназначение за имота - за обществено обслужване и жилища, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - максимална височина - 10м, плътност на застрояване Пзастр. до 60 %, интензивност на застрояване Кинт. до 2 и необходима озеленена площ до 40 % и начин на застрояване - свързан с един съседен имот и спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 596 от 19.03.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |