This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1677 / 02.04 2019 г.

 

03.04.2019:
Обявление УТ-01-1677 / 02.04 2019 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: 

Изготвен е Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура - за определяне на трасе за външно ел. захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 79,677 в кв. 48 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, общ. Лясковец. 

Трасето на техническата инфраструктура е отразено в графичната част на изготвения парцеларен план със съответния цвят. 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП-ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |