This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1458 / 20.03.2019 г.

 

21.03.2019:
Обявление УТ-01-1458 / 20.03.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 514 по Протокол № 62 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 28.02.2019г.: 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне на трасе за външно ел. захранване на застрояване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 79,677 в кв. 48 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Мерданя , общ. Лясковец 

2. Общински съвет Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне на трасе за външно ел. захранване на застрояване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 79,677 в кв. 48 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, общ. Лясковец. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решение № 514 по протокол № 62 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 28.02.2019г., не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |