This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (244 - Ш1) на територията на Община Лясковец

 

13.03.2019:
Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (244 - Ш1) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 567/13.03.2019 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с тайно наддаване; 

2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и ч. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; 

3. Образци на документи: 

3.1. Оферта за участие в търг с тайно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1 т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Образец № 1; 

3.2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а“ - „е“ от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Образец № 2; 

3.3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „ж“ от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за липса на парични задължения към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган - Образец № 3;  

3.4. Декларация за наличие на собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина в обектите на Община Лясковец - Образец № 4; 

3.5. Декларация за неучастие на подизпълнители - Образец № 5. 

3.6. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 6;  

3.7. Ценово предложение - Образец № 7;  

3.8. Декларация по смисъла на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал - Образец № 8 - представя се от избрания за купувач при сключване на договора;  

3.9. Проект на договор за продажба на стояща дървесина на корен; 

4. Технологичен план за добив на дървесина и скица на насаждението, включено в обекта; 

5. Сортиментна ведомост за очаквания добив; 

6. Заповед № 702/03.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАГ - копие; 

7. Образец на информационна табела по чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП).

Изтегли:
   Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (244 - Ш1) на територията на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |