This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-944 / 14.02.2019 г.

 

18.02.2019:
Обявление УТ-01-944 / 14.02.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 430 от 14.02.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) и План за застрояване ( ПЗ) на гр. Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІV - общ. и V - общ. в кв. 5, съгласно който двата имота се обединяват и в съществуващите им граници се обособи нов урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - 2307,2310 в кв. 5 с конкретно предназначение „за производствени и складови дейности”, и се определи начин на застрояване „свързано”, при пределно допустими показатели за устройствена зона от вида предимно производствена П(п) с височина до 15м, плътност на застрояване Пзастр. - до 80%, интензивност на застрояване Кинт. - до 2,5, плътност на озеленяване - min 20%, при условие паркирането да е в рамките на имота и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 430 от 14.02.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |