This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-794 / 12.02.2019 г.

 

18.02.2019:
Обявление УТ-01-794 / 12.02.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 416 от 12.02.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ЧИ на ПУП - ПЗ) и Парцеларни планове на техническата инфраструктура в обхвата на поземлен имот в строителните граници с идентификатор 44793.145.33 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Лясковец, местност „Клена” с цел промяна предназначението на земеделска земя и определяне на трасета на техническата инфраструктура, и обособяване на урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение за „производствено-складови дейности”, в установена зона от вида „предимно производствена” с показатели - максимална височина Н до 12м, плътност на застрояване - Пзаст. до 80%, интензивност на застрояване - Кинт. до 2,5, озеленена площ - мин 20%, начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 416 от 12.02.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |