This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-715 / 07.02.2019 г.

 

15.02.2019:
Обявление УТ-01-715 / 07.02.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 392 от 07.02.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр.Лясковец, общ. Лясковец, като се промени уличната регулация пред УПИ ІІІ-905, т.е по улица с о.т. 2172 -2173 и улица с о.т. 2173-512, като границите се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот (ПИ) № 905, а отстъпа на кръстовището се запазва по предвидената улична регулационна граница, при запазване установената зона Жм с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване H до 10,0м, плътност на застрояване Пзастр. до 60% , интензивност на застрояване К инт. до 1,2 и необходима озеленена площ от 40%, до 60% и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Заповед № 392 от 07.02.2019 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |