This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-564 / 01.02.2019 г.

 

04.02.2019:
Обявление УТ-01-564 / 01.02.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 376 от 01.02.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с.Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имота: УПИ V-451 и УПИ XІ-451 в кв. 62, с който да се обединят двата урегулирани поземлени имота, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на новообразувания поземлен имот № 392, съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията и § 8 от Преходните разпоредби на ЗУТ, при запазване установената зона Жм с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване – ниско застрояване H до 10,0м, плътност на застрояване П застр. от 20% до 60%, интензивност на застрояване К инт. от 0,5 до 1,2, и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на териториятаЗаповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 376 от 01.02.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |