This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-473 / 25.01.2019 г.

 

25.01.2019:
Обявление УТ-01-473 / 25.01.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 347 от 25.01.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР - ПЗ) на гр.Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІI-1449 и УПИ ХIV-1450 в кв. 55 по действащия Подробен устройствен план за регулация на гр. Лясковец.  

С проекта за частично изменение на действащ Подробен устройствен план да се направи следната промяна: 

Двата урегулирани поземлени имота: УПИ ХІІI-1449 и УПИ ХIV-1450 в кв. 55 по действащия Подробен устройствен план за регулация на гр. Лясковец, да се обединят в един нов урегулиран поземлен имот: УПИ ХІІI-1449,1450 в кв. 55.  

Вътрешните регулационни линии между урегулираните поземлени имоти УПИ ХІІІ-1449 и УПИ ХІV-1452 да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти. 

Регулационната граница на улица с о.т. 2147-165-165а в участъка пред УПИ ХІІІ-1449 и ХІV-1452, да се приведе по кадастралната граница на поземлените имоти. 

Промяната да се извърши при запазване установената устройствената зона Жм, както и предназначението на новообразувания УПИ ХІІI-1449,1450 – за жилищно строителство, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н до 10,00м, плътност на застрояване Пзастр. до 60 %, интензивност на застрояване Кинт. до 1.2, необходима озеленена площ до 20%, начин на застрояване – свързан в два съседни имота и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Заповед № 347 от 25.01.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |