This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-333 / 18.01.2019 г.

 

22.01.2019:
Обявление УТ-01-333 / 18.01.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 302 от 18.01.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXI-670 в кв. 22, с който вътрешните регулационни линии между УПИ ХХІ-670, УПИ ІI-672 и УПИ ХХ-671 в кв. 22 по ПУП на гр. Лясковец, да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти, за които са отредени, съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, при запазване установената зона Жм с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване – ниско застрояване H до 10,0м, плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 до 1,2, и необходима озеленена площ от 40%, до 60% и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 302 от 18.01.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |