This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-116 / 08.01.2019 г.

 

10.01.2019:
Обявление УТ-01-116 / 08.01.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 63 от 08.01.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за застрояване на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-253 в кв. 65, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, да се определи нова устройствена зона - смесена многофункционална устройствена зона (Смф) с конкретно предназначение на имота - за складови функции, смесени с обществено обслужващи и жилищни функции, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н до 10,00м, плътност на застрояване Плзастр. до 60 %, интензивност на застрояване Кинт. до 2 и необходима озеленена площ до 40 % и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 63 от 08.01.2019 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |