This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-6852 / 17.12.2018 г.

 

18.12.2018:
Обявление УТ-01-6852 / 17.12.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 2534 /17.12.2018г. на Кмета на Общината се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване ( ПУП - ПЗ) на КККР в землището на с. Драгижево - Стопански двор, общ. Лясковец, в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.243.35 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в землище с. Драгижево - Стопански двор, съгласно който, без промяна предназначението на земеделска земя се определя устройствена зона - предимно производствена (Пп), с конкретно предназначение „За дърводелски цех, гаражи, администрация, складове и др.”, като се определен начин на застрояване „свободно”, при пределно допустими показатели за устройствена зона от вида П(п) с плътност на застрояване Пз застр. до 80% , интензивност на застрояване Кинт. до 2,5, плътност на озеленяване min 20%, при условие 30% от зелените площи да са с дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2534 / 17.12.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |