This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед №2199 / 20.11.2018 г. за осигуряване на нормална проходимост през зимния период на 2018-2019 година в гр. Лясковец

 

22.11.2018:
Заповед №2199 / 20.11.2018 г. за осигуряване на нормална проходимост през зимния период на 2018-2019 година в гр. Лясковец

На основание чл.44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, с цел подобряване организацията на движението и условията за бързо и сигурно придвижване по пътната и уличната мрежа на гр. Лясковец, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

І. За осигуряване на нормална проходимост през зимния период на 2018-2019 година в гр. Лясковец: 

1. Да не се паркират по тротоарите и уличните платна пътни превозни средства на физически и юридически лица. При крайна необходимост или при липса на друга възможност паркирането да бъде само от едната страна на платното; 

2. Ръководителите на фирми, учреждения и други да организират незабавно почистване на падналия сняг по тротоарите, като го складират в близост до бордюра; 

3. Управителите или председателите на управителните съвети на етажната собственост, и собствениците на недвижими имоти при снеговалеж да организират и почистват тротоарите пред жилищните блокове, кооперации и частни домове, да се погрижат за премахването на ледените висулки, които висят от жилищните сгради. 

Възлагам на определените длъжностни лица от Община Лясковец и Полицейски участък - гр. Лясковец, да следят за изпълнението на горепосоченото и за констатираните нарушения да съставят актове, на основание чл. 97 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, при които са налагат глоби в размер до 500 лв. 

 

ІІ. За предотвратяването на реална опасност от произшествия при пързалянето на деца през зимния период  

 

ЗАБРАНЯВАМ: 

 

- Ползването на всички улици на града за пързаляне, освен алеите в Голям и Малък градски паркове. 

 

ЗАДЪЛЖАВАМ: 

 

1. “КОНСОРЦИУМ ИВА ГРУП - СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 2015” ДЗЗД, извършващ зимното поддържане на уличната мрежа в гр. Лясковец, да насипва обилно с пясък 20-метровата ивица в кръстовищата на улиците. 

2. „ДЕКРА СТРОЙ” ЕООД, извършващ сметосъбиране и сметоизвозване и обществена хигиена на уличната мрежа в гр. Лясковец, при снеговалежи и натрупан сняг да почиства от сняг тротоарите по улици „Васил Левски” и „Трети март” по цялата им дължина, като приоритетно това са местата около спирките на градския транспорт и подходите за пешеходните пътеки на посочените улици.  

 

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите за сведение и изпълнение и да се доведе до знанието на всички граждани чрез разгласяване по Кабелно радио - гр. Лясковец.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |