This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-5672 / 01.11.2018 г.

 

02.11.2018:
Обявление УТ-01-5672 / 01.11.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 461 по протокол № 54 от заседание на Общински съвет –Лясковец, проведено на 25.10.2018г. : 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, с обхват поземлен имот (ПИ) извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 44793.123.104 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”, с площ от 3000 кв.м., отразен с начин на трайно ползване „нива”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за жилищни нужди” и пределно допустими показатели за зона от вида „за ниско жилищно застрояване” (Жм) – плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%; озеленена площ (Позел.) до 60%; интензивност на застрояване (К инт.) до 1,2 и максимална височина до 10м., включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота. 

2. Общински съвет Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 44793.123.104 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”, общ. Лясковец. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решение № 461 по протокол № 54 от заседание на Общински съвет –Лясковец, проведено на 25.10.2018г., не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |