This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

 

30.10.2018:
Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Шофьор” по проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Шофьор” по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” при следните условия:  

 

I. Изисквания към кандидатите:  

Кандидатите за заемане на длъжността: „Шофьор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, трябва: 

1. да притежават: 

- образование – средно; 

- свидетелство за управление на МПС – категория В;  

2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство; 

3. да са физически и психически здрави; 

4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност.  

 

II. Информация за длъжността: 

Длъжността „Шофьор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” е с код по НКПД 83222002. 

Основните задължения, включени в нея са следните: Извършване на превоз на потребителите на услугите, предлагани от Мобилен екип и Лаборатория за социални иновации, както и на членовете на екипа. 

 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Шофьор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи:  

1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец), в което описват всички приложени документи; 

2. Диплома за завършено средно образование (копие и оригинал за сверяване); 

3. Свидетелства за управление на МПС (копие и оригинал за сверяване); 

4. Професионална автобиография (CV); 

5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 

6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 

7. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такива; 

8. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 

9. Декларация за съгласие за обработване на лични данни. 

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване.  

Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 06.11.2018 г.  

 

IV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 

1. Подбор по документи; 

2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Изтегли:
   Заявление и декларация

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |