This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

 

30.10.2018:
Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” при следните условия:  

 

I. Изисквания към кандидатите:  

Кандидатите за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, трябва: 

1. да притежават диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, области на висше образование „Хуманитарни науки”, „Социални, стопански и правни науки”.  

2. да има добра компютърна грамотност MS Office (Word, Excel), Internet и съответните практически умения; 

3. да не са осъждани; 

4. да са физически и психически здрави; 

5. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.  

 

II. Информация за длъжността: 

Длъжността „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец е с код по НКПД 13433003.  

Основните задължения, включени в нея са следните:  

1. Ръководи, контролира и координира работата в Мобилен център за интегрирани социални услуги – гр. Лясковец; 

2. Възлага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на Мобилен център за интегрирани социални услуги - гр. Лясковец; 

3. Организира предоставянето на заложените комплексни услуги и следи за тяхното качество; 

4. Осъществява вътрешен контрол по изпълнението на дейностите и воденето на задължителната документация, свързана с всеки потребител. 

 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – гр. Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи:  

1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец), в което описват всички приложени документи; 

2. Диплома за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване); 

3. Мотивационно писмо; 

4. Професионална автобиография (CV); 

5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 

6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 

7. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 

8. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 

9. Декларация за съгласие за обработване на лични данни. 

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване.  

Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 06.11.2018 г.  

 

IV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 

1. Подбор по документи; 

2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Изтегли:
   Заявление и декларация

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |