This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-5348 / 17.10.2018 г.

 

30.10.2018:
Обявление УТ-01-5348 / 17.10.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: 

Изготвен е Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура - трасе за външна канализация за поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 44793.113.53 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Лясковец, местност „Добревец”. 

Трасето на техническата инфраструктура е отразено в графичната част на изготвения парцеларен план със съответния цвят. 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП-ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Изтегли:
   Обяснителна записка и трасировъчен план

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |