This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-4830 / 17.09.2018 г.

 

05.10.2018:
Обявление УТ-01-4830 / 17.09.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

 

Със ЗАПОВЕД № 1772 от 17.09.2018 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) на гр. Лясковец, в обхвата на поземлен имот ПИ № 44793.141.4 в местността „Чифлика” по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Лясковец, съгласно който да се създаде градоустройствена основа за ново застрояване в имота, допълваща одобрен и влязъл в сила предходен ПУП-ПЗ при променено предназначение на земята, при запазване на показателите с пределно допустими стойности за плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ в установената устройствена зона от вида „предимно производствена” (Пп), с установено предназначение „Ремонтно-складова база за селскостопанска техника”, в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на чл. 48 от Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, и съгласно графичната съставка, приложена към преписката и неразделна част към настоящата заповед. 

Изготвеният Подробен устройствен план за застрояване съгласно условията на чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията, да се придружава от план-схеми за свързване на обекта към необходимите за функционирането му комуникации, съгласувани със съответните експлоатационни дружества, както и решения и становища за съгласуване със специализираните контролни органи, съобразно предвидената инвестиционна дейност. 

 

Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1683 от 03.09.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |