This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-4828 / 17.09.2018 г.

 

05.10.2018:
Обявление УТ-01-4828 / 17.09.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

 

Със ЗАПОВЕД № 1770/17.09.2018 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVІІ-671 в кв. 48. С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Драгижево да се направят следните промени: 

- вътрешните регулационни линии между УПИ XXVII-671, УПИ XXVІІІ-672, УПИ VIІ-665 да се преведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти, съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, при запазване на жилищната устройствена зона, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване – ниско застрояване Н (до 10,00м), плътност на застрояване Пл застр. до 60 %, интензивност на застрояване К инт. 1.2 и необходима озеленена площ от 40 до 60 %, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

 

Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1683 от 03.09.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |