This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

04.10.2018:
Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот (ПИ) № 1075, който попада в урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за читалище в кв. 88 по ПУП на с. Джулюница, в следните части:  

1. ПУП – План за регулация и План за застрояване, одобрен със Заповед № 1812 от 26.09.2018г. на Кмета на Община Лясковец в обхвата на поземлен имот (ПИ) № 1075, който попада в урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за читалище в кв. 88 по ПУП на с. Джулюница, като се обособява нов УПИ XVI – 1075 и се променя предназначението му.  

2. Инвестиционен проект във фаза „технически проект”, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ, одобрен на 26.09.2018г. от главния архитект на Община Лясковец и издадено Разрешение за строеж № 49Дж – КПИИ / 26.09.2018г. за строеж „Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в агроаптека, цех за пакетиране със складови помещения и кол център; изграждане на нов склад и навес” по етапно: 

І етап: Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в агроаптека, цех за пакетиране със складови помещения и кол център; 

ІІ етап: Изграждане на нов склад и навес  

 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с комплексния проект и разрешението за строеж в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящо обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Изтегли:
   Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |