This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-4703 / 10.09.2018 г.

 

11.09.2018:
Обявление УТ-01-4703 / 10.09.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

 

Със ЗАПОВЕД № 1710 от 10.09.2018 г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Драгижево, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) V-442 в кв. 24 по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец. 

С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план да се направят следните промени: 

Вътрешната регулационна линия между урегулираните поземлени имоти УПИ V-442 и УПИ ІV-444 в кв. 24, да се приведе в съответствие със съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти, съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и да се промени уличната регулация на улица с о.т. 118 - 157 в частта пред УПИ V-442 в кв. 24 по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец 

 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1710 от 10.09.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

 

За Кмет:  

ИНЖ. РОСИЦА ГОСПОДИНОВА  

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

(Съгласно Заповед № 1320/04.08.2017 г.  

на Кмета на Община Лясковец) 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |