This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-4635 / 04.09.2018 г.

 

07.09.2018:
Обявление УТ-01-4635 / 04.09.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

 

Със ЗАПОВЕД № 1683/03.09.2018 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с.Джулюница в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІІ-34 и VІІІ-35, в кв. 5 с който да се направят следните промени: 

- към УПИ VІІ-34 да се приобщи частта от 3/8 ид.ч. на УПИ VIІІ-35 и обособи нов УПИ VIІ – 34, кв.5;  

- вътрешната регулационна линия между УПИ VІІ-34 и ХV-32 да се преведе в съответствие със съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията;  

- към 5/8 ид.ч. на УПИ VІІІ-35, кв.5 да се приобщи застроената площ на двуетажната жилищна сграда и лятната кухня и се обособи нов УПИ VІІІ-35;  

- вътрешните регулационни линии между УПИ VІІІ-35, ІХ-53 и ХV-32 да се преведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, при запазване на жилищната устройствена зона, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване – ниско застрояване Н (до 10,00м), плътност на застрояване П л застр. до 60 %, интензивност на застрояване К инт. 1.2 и необходима озеленена площ от 40 до 60 %, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1683 от 03.09.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

 

ЗА КМЕТ:  

ИНЖ. РОСИЦА ГОСПОДИНОВА  

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

(Съгласно Заповед № 1320/04.08.2017 г.  

на Кмета на Община Лясковец) 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |