This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен архитект” в Община Лясковец

 

27.08.2018:
Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен архитект” в Община Лясковец

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с необходимостта от провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен архитект” в общинска администрация, Община Лясковец обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен архитект” в Община Лясковец при следните условия:  

 

I. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса за заемането на длъжността: 

Кандидатите за заемане на длъжността „Главен архитект” в Община Лясковец, трябва:  

1. да притежават диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, област на висшето образование – „Технически науки”. професионално направление: „Архитектура”, специалност „Архитектура”; 

2. да имат придобита пълна проектантска правоспособност или да притежават необходимия стаж за придобиването й; 

3. да имат минимум 3 (три) години професионален опит.  

Предимство имат кандидатите имащи професионален опит на същата длъжност в общинска администрация; 

4. да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

5. да не са поставени под запрещение. 

 

II. Информация за длъжността „Главен архитект” в Община Лясковец: Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звената по устройство на територията и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията. 

 

III. Вид на правоотношението и срок за заемане на длъжността: 

Длъжността „Главен архитект” в Община Лясковец ще се заема по трудово правоотношение за неопределено време.  

 

IV. Начин на провеждане на конкурса:  

Конкурсът ще се проведе по следния начин:  

1. Подбор по документи; 

2. Решаване на тест - допуснатите на първи етап кандидати ще решават писмен тест, съдържащ въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба в областта на устройство на територията; 

3. Интервю - събеседване с допуснатите на втори етап кандидати. 

На допуснатите кандидати се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса. 

 

V. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

1. За участие в конкурса кандидатите трябва да представят следните документи: 

1.1. Заявление за участие в конкурса (по образец); 

1.2. Автобиография; 

1.3. Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен; 

1.4. Копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност (за кандидати, които имат пълна проектантска правоспособност); 

1.5. Копие от документи, удостоверяващи следните обстоятелства: 

- продължителността на минималния изискуем професионален опит за заемане на длъжността;  

- притежаването на необходимия стаж за придобиване на пълна проектантска правоспособност (за кандидатите, които не притежават удостоверение за пълна проектантска правоспособност) 

1.6. Декларация от лицето за запознаване с длъжностната характеристика за длъжността „Главен архитект” в Община Лясковец (по образец); 

* Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите в Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” при Гл. специалист „Човешки ресурси”, като същите следва да се запознаят с нея в стая № 5 в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. За справки и информация: тел. 0619/2 20 55, вътр. 105. 

1.7. Декларация за обстоятелствата, че лицето не е осъждано с влязла в сила присъда за умишлени престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано и че не е поставено под запрещение (по образец). 

 

2. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в срок до 1 (един) месец от публикуване на обявлението. 

* Срокът изтича на съответното число на месеца, а ако месецът няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.  

 

3. Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с него, да се обявяват на информационното табло в сградата на Община Лясковец. 

 

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда настоящото обявление за конкурсната процедура да се изпрати за публикуване в един регионален ежедневник, да се публикува на официалната интернет страница на Община Лясковец (www.lyaskovets.net). Обявата за конкурса да бъде публикувана и в Административния регистър, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията (ЗАдм.).

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |