This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-03-4378 / 16.08.2018 г.

 

17.08.2018:
Обявление УТ-03-4378 / 16.08.2018 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 426 по протокол № 50 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 26.07.2018 г. Общински съвет - Лясковец одобрява изработеният проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, с който в обхвата на съществуващия урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за озеленяване в квартал 68, се обособява нов УПИ І-1326 с ново предназначение „за комплексно обществено обслужване”, в смесена централна зона, при нормативи на застрояване за преобладаваща територия от вида „комплексно обществено обслужване” (КОО) - максимална височина до 10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%; интензивност на застрояване (Кинт.) до 2,0; озеленена площ (Позел.) до 40%, като 25% от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност и начин на застрояване „свързан в двата имота”, така както е отразено със съответен цвят в приложените скици - графична част към преписката, и които са неразделна част към Решението. 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията заинтересуваните лица в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват Решение № 426 по протокол № 50 от заседание на Общински съвет - Лясковец, от заседание на Общински съвет - Лясковец, чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |