This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-03-3963 / 23.07.2018 г.

 

24.07.2018:
Обявление УТ-03-3963 / 23.07.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със Заповед № 1373/23.07.2018 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ-общ. и ХVІІ в кв. 19, с който двата имота да се обединят, и се обособи нов урегулиран поземлен имот - УПИ VI-688,152 в кв. 19, като се определя нова устройствена зона - Смесено многофункционална устройствена зона, с конкретно предназначение „Комплексно обществено обслужване”, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н (до 10,00м) , съгласно чл. 23 от ЗУТ, плътност на застрояване Пл застр. до 80 %, интензивност на застрояване Кинт. 3 и необходима озеленена площ до 20 %, и начин на застрояване - свободен и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ издадената Заповед № 1373/23.07.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |