This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-3269 / 07.06.2018 г.

 

12.06.2018:
Обявление УТ-01-3269 / 07.06.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 408 по Протокол № 48 от заседание на Общински съвет -Лясковец, проведено на 31.05.2018г. : 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе за външна канализация за поземлен имот с № 113053, местност „Добревец” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 

2. Общински съвет Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе за външна канализация за поземлен имот с № 113053, местност „Добревец” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решение № 408 по протокол № 48 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 31.05.2018г., не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |