This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-3268 / 07.06.2018 г.

 

12.06.2018:
Обявление УТ-01-3268 / 07.06.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 407 по Протокол № 48 от заседание на Общински съвет -Лясковец, проведено на 31.05.2018г.: 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване с обхват:  

- поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 145020 с площ от 3 499 дка и начин на трайно ползване „нива”; 

- поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 145053 с площ от 10 199 дка и начин на трайно ползване „за търговски център и складове” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлен имот № 145020 с установяване на зона от вида „предимно производствена” и обединяването му с урегулиран поземлен имот №145053. 

2. Общински съвет Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване и План за регулация на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 145020 с начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Клена”. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решение № 407 по протокол № 48 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 31.05.2018г., не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |