This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-2010 / 10.04.2018 г.

 

18.04.2018:
Обявление УТ-01-2010 / 10.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 627 от 10.04.2018 г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Мерданя, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-281 в кв. 43 по плана на с. Мерданя, общ. Лясковец. 

С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план да се направят следните промени: 

Вътрешните регулационни линии между УПИ I-281, УПИ II-281 и УПИ IV-280 в кв. 43 по ПУП на с. Мерданя, да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 266 от 22.01.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |