This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1953 / 05.04.2018 г.

 

11.04.2018:
Обявление УТ-01-1953 / 05.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 382 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 29.03.2018г. е: 

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план на гр. Лясковец План за регулация и План за застрояване, с който в обхвата на съществуващия урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за озеленяване в квартал 68, се обособява нов УПИ I - 1326 с ново предназначение „за комплексно обществено обслужване”, при нормативи за застрояване на преобладаваща територия от вида „комплексно обществено обслужване” (КОО) - плътност на застрояване (Пзастр.) 60%; озеленена площ (П озел.) 40%, като 25% от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; интензивност на застрояване (К инт.) 2,0 ; начин на застрояване: свързан в два имота. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решение № 382 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 29.03.2018г., не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |