This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1844 / 02.04.2018 г.

 

11.04.2018:
Обявление УТ-01-1844 / 02.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 598 от 02.04.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП - ПР - ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ I-общ., УПИ II-общ., УПИ III-общ., УПИ IV-общ. и УПИ V-общ. в кв. 55 по действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец.  

С проекта за частично изменение на действащ Подробен устройствен план да се направи следната промяна: 

Петте урегулирани поземлени имота: УПИ I-общ., УПИ II-общ., УПИ III-общ., УПИ IV-общ. и УПИ V-общ. в кв. 55 по действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, да се обединят в един нов урегулиран поземлен имот: УПИ I, в кв. 55, като се промени предназначението и отреждането на новообразувания УПИ I - за производствена, складова и търговска дейност, с устройствена зона - предимно производствена (Пп), с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване Пл.застр. до 80 %, интензивност на застрояване Кинт. до 2.5, необходима озеленена площ минимум 20 %, начин на застрояване - свободен и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 266 от 22.01.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |