This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1722 / 27.03.2018 г.

 

11.04.2018:
Обявление УТ-01-1722 / 27.03.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 555 / 27.03.2018г. на Кмета на Общината е разрешено Да се изработи проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР - ПЗ) на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII в кв. 4. 

С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец да се направят следните промени: 

Да се промени предназначението на УПИ XIII, кв. 4 от „жилищно строителство”, като се обособи нов урегулиран поземлен имот: УПИ ХІІІ2318 - за автокъща, склад за авточасти и ремонтна дейност, и се определи начин на застрояване „свободно”, при пределно допустими показатели за устройствена зона от вида „предимно производствена” (Пп) с плътност на застрояване Плзастр. до 80 %, интензивност на застрояване Кинт. до 1.2 и необходима озеленена площ до 20 %, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 555 / 27.03.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |