This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1721 / 27.03.2018 г.

 

11.04.2018:
Обявление УТ-01-1721 / 27.03.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 554 / 27.03.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-274,1751 - за производствено-складова и търговска дейност в кв. 23 по плана на гр. Лясковец. 

С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план да се направят следните промени: 

Югоизточната регулационна граница на УПИ VI-274,1751 - за производствено- складова дейност да се промени, като се измести в югоизточна посока.  

Вътрешнокварталната алея пред поземлени имоти № 275 и № 276 да се промени така, че да минава по кадастралната граница на поземлените имоти. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 362 / 08.02.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |