This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1671 / 26.03.2018 г.

 

11.04.2018:
Обявление УТ-01-1671 / 26.03.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 547 от 26.03.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП - ПР - ПЗ) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ VIII-203 и УПИ IX-426,427 в кв. 35. 

С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план да се направи следната промяна: 

Урегулираните поземлени имоти - УПИ VIII-203 и УПИ IX-426,427 - за къща за гости в кв. 35 по плана на с. Мерданя да се обединят в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот: УПИ IX-203,426,427 - за къща за гости в кв. 35, при запазване установената зона Жм с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н до 10,00м, плътност на застрояване Пл.застр. до 60 %, интензивност на застрояване Кинт. до 1.2 и необходима озеленена площ до 60 %, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 266 от 22.01.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |