This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Подбор на партньори за кандидатстването и последващо изпълнение на проект „Осъществяване на мерки за приобщаване на уязвими групи на територията на Община Лясковец”

 

02.04.2018:
Подбор на партньори за кандидатстването и последващо изпълнение на проект „Осъществяване на мерки за приобщаване на уязвими групи на територията на Община Лясковец”

Във връзка с одобрена концепция на Община Лясковец за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 и предстоящото кандидатстване с проект на Община Лясковец по настоящата е необходимо провеждането на процедура за подбор на партньори за кандидатстването и последващо изпълнение на проектното предложение.  

 

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.  

 

Специфична цел по ОП „Развитие на човешките ресурси”: 

Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване чрез:  

• Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи (Направление 1).  

• Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2).  

• Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3).  

• Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4).  

 

Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“:  

Специфичната цел на операцията е насочена към подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение. 

 

С оглед на гореизложеното е необходимо провеждането на процедура за подбор на партньори с поне една неправителствена организация и един работодател за дейностите по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” и за подбор на партньор с поне една организация с нестопанска цел, определена за осъществяване на общественополезна дейност и едно училище или детска градина за дейностите по ОП НОИР, като партньорите трябва да отговарят на следните, изисквания: 

 

I. Изисквания за допустимост към партньорите за дейности по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси”: 

1. Неправителствени организации. 

2. Центрове за информация и професионално ориентиране. 

3. Читалища. 

4. Работодатели (1). 

5. Доставчици на социални и здравни услуги. 

6. Социални предприятия (2) и кооперации на хора с увреждания (3). 

7. Обучаващи организации и институции (4). 

8. Общини. 

9. Национално представителни организациите (към момента на обявяване на процедурата) на работниците и служителите (КНСБ и КТ „Подкрепа”) и на работодателите (Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива). 

 

(1) Под „работодател“ се разбира всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, включително община, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.  

(2) За целите на настоящата процедура „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което:  

а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което:  

(i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/или  

(ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел;  

б) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и  

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност;  

(3) Съгласно чл. 28, ал 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.  

(4) За целите на настоящата процедура под „обучителни организации“ ще се разбира организации, които са регистрирани по реда на Закона за ПОО, Закона за народната просвета/ Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за висшето образование.  

 

II. Изисквания за допустимост към партньорите за дейности по Оперативна програма (ОП) „Наука и образование за интелигентен растеж”: 

1. Детски градини. 

2. Училища. 

3. Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност. 

 

Всеки от кандидат може да заяви своя интерес за включването му кето партнираща организация в предстоящото кандидатстване и последващо изпълнение на проектното предложение, чрез писмо до Община Лясковец. 

Заявки се приемат от 02.04.2018 г. до 17.00 часа на 30.04.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Подбор на партньори за кандидатстването и последващо изпълнение на проект „Осъществяване на мерки за приобщаване на уязвими групи на територията на Община Лясковец”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |