This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1640 / 23.03.2018 г.

 

26.03.2018:
Обявление УТ-01-1640 / 23.03.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: 

Изготвен е Подробен устройствен план - План за застрояване ( ПУП - ПЗ) с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с №140021 с площ 13 590м2, и начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) с конкретно предназначение с установяване на показатели за зона от вида „смесена производствено- обслужваща” - плътност на застрояване - Пзаст. до 80%, интензивност на застрояване - Кинт. - 2,5, минимална озеленена площ 20%, начин на застрояване - свободно, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота. 

Промяната е отразена със съответен цвят в приложените скици- графична част към преписката. 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план - План за застрояване до общинска администрация. 

 

Росица Господинова 

Заместник кмет на Община Лясковец 

(Съгласно Заповед №1320 / 04.08.2017г. на Кмета на Община Лясковец)

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |