This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1639 / 23.03.2018 г.

 

26.03.2018:
Обявление УТ-01-1639 / 23.03.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: 

Изготвен е Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура - за водопровод и канализация, и кабелно захранване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с №140021 с площ 13 590м2, и начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”. 

Трасетата на техническата инфраструктура са отразени в графичната част на изготвения парцеларен план със съответните цветове. 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП-ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

Росица Господинова 

Заместник кмет на Община Лясковец 

(Съгласно Заповед №1320 / 04.08.2017г. на Кмета на Община Лясковец)

Изтегли:
   Приложение

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |