This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1238 / 02.03.2018 г.

 

06.03.2018:
Обявление УТ-01-1238 / 02.03.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: 

Изготвен е Подробен устройствен план - План за застрояване ( ПУП - ПЗ) с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с №143004 с площ 6500м2, с начин на трайно ползване „лозе” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот с конкретно предназначение „за производствени и складови дейности” и обединяването му с поземлени имоти с № 143002 и №143003 в нов имот и показатели за зона от вида „предимно производствена” –плътност на застрояване –Пзаст. до 80%, интензивност на застрояване – Кинт. – 2,5, минимална озеленена площ 20%, начин на застрояване - свободно, с цел разширяване на съществуващата производствено складова база. 

Промяната е отразена със съответен цвят в приложените скици- графична част към преписката. 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинска администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |