This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-740 / 08.02.2018 г.

 

06.03.2018:
Обявление УТ-01-740 / 08.02.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 362 / 08.02.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец в обхвата на улица с о.т. 126 – 114.  

С проекта за частично изменение на Действащ подробен устройствен план да се направят следните промени:  

- Улица с о.т. 126 – 114 да се промени в участъка пред урегулирани поземлени имоти УПИ VI402, УПИ IV401 и УПИ V403, в кв. № 22, като уличната регулационна граница съвпадне с кадастралните граници на поземлените имоти. 

Вътрешната регулационна граница между УПИ IV-401 и УПИ V-403 да се приведе в съответствие със съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 362 / 08.02.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |