This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-739 / 08.02.2018 г.

 

06.03.2018:
Обявление УТ-01-739 / 08.02.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 361 / 08.02.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр.Лясковец, общ. Лясковец в обхвата на улица с о.т. 276 – 279 – 280. 

С проекта за частично изменение на Действащ подробен устройствен план да се направят следните промени:  

- Трасето и габарита на улица с о.т. 276 – 279 – 280 да се промени в участъка пред урегулиран поземлен имот XXIV1197 в кв. 68, като уличната регулационна граница да съвпадне с кадастралната граница на поземления имот.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 361 / 08.02.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |