This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-699 / 07.02.2018 г.

 

08.02.2018:
Обявление УТ-01-699 / 07.02.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 357/ 07.02.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XXVIIIобщ, XXIXобщ и XXXобщ. в кв. № 106. 

С проекта за частично изменение на Действащ подробен устройствен план да се направят следните промени:  

Урегулирани поземлени имоти XXVIIIобщ, XXIXобщ и XXXобщ. в кв. № 106 да се обединят в един нов урегулиран поземлен имот. След обединяването, урегулирания поземлен имот да се раздели на два нови самостоятелни поземлени имоти, както следва: 

- УПИ XXIX506,503 с площ 586 м2 и  

- УПИ XXX503,506 с площ 506 м2. 

С изменението на действащия Подробен устройствен план да не се изменя досегашното предназначение и параметрите за преобладаващата зона за застрояване и максималната височина при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2272 / 11.12.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |