This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-698 / 07.02.2018 г.

 

08.02.2018:
Обявление УТ-01-698 / 07.02.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 356 / 07.02.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец в обхвата на улици с о. т. 206а – 205 – 215 – 214; 205 – 216 и 215 – 216. 

С проекта за частично изменение на Действащ подробен устройствен план да се направят следните промени:  

- Улици с осови точки 204 – 205а – 215 – 214; 206а – 205 – 216 и 215 – 216 да се премахнат, като техните трасета се изместят според съществуващото положение и изградените на място асфалтирани улици. Новите улици да се идентифицират с о.т. 206а – 205 – 215 – 214; 205 – 216 и 215 – 216. 

Новопроектираните улици да затворят нов квартал с № 120, като се обособи нов урегулиран поземлен имот (УПИ) I – За озеленяване с площ 415 м2. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2272 / 11.12.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |