This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-6953 / 03.12.2015 г.

 

07.12.2015:
Обявление ИЖС-6953 / 03.12.2015 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви уведомява: 

Изработен е Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия на гр. Лясковец, отразен с № 139004 с площ от 4254м2 и начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Чифлика”с цел промяна предназначението на земеделската земя и в съществуващите граници на поземления имот обособяване на урегулиран поземлен имот с установяване на показатели за зона от вида „предимно производствена”, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.  

Промяната е отразена със съответен цвят в приложените скици - графична част към преписката. 

Като заинтересувани лица, собственици на граничещи имоти, можете да се запознаете с проекта, който е на разположение в стая № 17 на Община Лясковец. 

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |