This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-6952 / 03.12.2015 г.

 

07.12.2015:
Обявление ИЖС-6952 / 03.12.2015 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1859 от 27.11.2015г. на Кмета на Община Лясковец е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV в кв. 4, предвиден с отреждане „за застрояване с магазин и гаражи”, с цел промяна предназначението му и в съществуващите му граници да се установи ново от вида „за жилищни нужди” с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Заповед № 1859 от 27.11.2015г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |