This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-6103 / 28.10.2015 г.

 

06.11.2015:
Обявление ИЖС-6103 / 28.10.2015 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1634 от 27.10.2015 г. на Кмета на Общината е допуснато да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец в обхват на УПИ V–477 в кв. 29, съгласно който да се променят регулационните му граници, като се раздели и в съществуващите граници на поземлен имот с № 477, за който е бил отреден, се обособят два нови урегулирани поземлени имота, при запазване на установената устройствена зона от вида Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо ниско застрояване с височина до 10,0м, плътност на застрояване до 60%, необходима озеленена площ до 40%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

 

ДИЯНКА БОБЕВА - МИХАЙЛОВА  

Вр.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  

(съгласно Решение № 689 / 23.09.2015 г. на Общински съвет Лясковец)

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |