This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Прием на документи на кандидат-потребители на почасови услуги „Социален асистент“ или „Домашен помощник“

 

02.11.2015:
Прием на документи на кандидат-потребители на почасови услуги „Социален асистент“ или „Домашен помощник“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0049-C001/17.09.2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Лясковец приема документи на кандидат-потребители на почасови услуги „Социален асистент“ или „Домашен помощник“ към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.  

Документите на кандидат-потребителите на почасови услуги „Социален асистент“ или „Домашен помощник“ към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, ще се приемат в Общински комплекс за социални услуги, ул. „Младост” № 2, ет. 1 (западно крило) от 03.11.2015 г. до 13.11.2015 г. включително. Срокът за приемане на документи изтича в 17.00 часа на 13.11.2015 г. 

 

За потребители на почасови услуги по проекта могат да кандидатстват: 

- хора с увреждания, в т.ч. деца с увреждания;  

- хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 

 

Кандидатите подават заявление (по образец) - лично, или чрез изрично упълномощено лице, по настоящ адрес, придружено от следните документи: 

- документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие); 

- документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка); 

- експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие), протокол от ЛКК или друг медицински документ, удостоверяващ увреждане/заболяване; 

- удостоверение за настоящ адрес (когато постоянният адрес не е на територията на Община Лясковец и услугите ще се ползват по настоящ адрес) 

- други - при поискване.

Изтегли:
   Заявление за ползване на почасова услуга социален асистент / домашен помощник

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |