This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-5918 / 19.10.2015 г.

 

22.10.2015:
Обявление ИЖС-5918 / 19.10.2015 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1574 от 14.10.2015г. на Кмета на Община Лясковец е РАЗРЕШЕНО служебно да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XV - за жилищен блок, ХVІ-1265, ХХ-1202, ХХІ-1201 и ХХVІ в квартал 68, съгласно който се променят част от регулационните им граници и се създава нова улица - тупик за осигуряване на достъп до УПИ ХVІ-1265 в кв. 68, при запазване на параметрите за плътност, интензивност на застрояване, озеленена площ за установената зона и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Заповед № 1574 от 14.10.2015г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

ДИЯНКА БОБЕВА - МИХАЙЛОВА 

Вр.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

(съгласно Решение № 689 / 23.09.2015 г. на Общински съвет Лясковец)

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |