This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-5838 / 13.10.2015 г.

 

22.10.2015:
Обявление ИЖС-5838 / 13.10.2015 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1564 от 12.10.2015 г. на Кмета на Общината е допуснато да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхват на УПИ ІІ–258 в кв. 5, граничещите с него урегулирани поземлени имоти и улица с о.т. 6-23, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, чл. 208 от ЗУТ, и условието на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят дворищно-регулационните му граници, като се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с № 258 по действащия кадастрален план, за който е отреждането му, при запазване на установената устройствена зона от вида Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване, интензивност и необходима озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

 

ДИЯНКА БОБЕВА - МИХАЙЛОВА 

Вр.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

(съгласно Решение № 689 / 23.09.2015 г. на Общински съвет Лясковец)

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |