This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за прием на документи на кандидати за заемане на длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

 

01.10.2015:
Обява за прием на документи на кандидати за заемане на длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0049-C001/17.09.2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Лясковец приема документи на кандидати за заемане на длъжностите „Технически секретар“, „Социален работник”, „Медицинска сестра” и „Психолог” към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.  

Свободните работни места за визираните по-горе длъжности са както следва:  

- „Технически секретар“ - 1 бр. при 8-часова заетост, 

- „Социален работник”“ - 1 бр. при 8-часова заетост, 

- „Медицинска сестра” “ - 1 бр. при 4-часова заетост и 

- „Психолог”“ - 1 бр. при 8-часова заетост, 

Документите на кандидатите за заемане на длъжностите „Технически секретар“, „Социален работник”, „Медицинска сестра” и „Психолог” в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване домашна среда, ще се приемат в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, от 08.10.2015 г. до 14.10.2015 г. включително. Срокът за приемане на документи изтича в 17.00 часа на 14.10.2015 г. 

 

Изисквания към кандидатите: 

Общи изисквания: 

1. да са пълнолетни граждани; 

2. да не са поставени под пълно или ограничено запрещение; 

3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

4. да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

Специфични изисквания: 

1. за длъжността „Технически секретар” - кандидатите следва да притежават висше образование, в професионално направление „Икономика“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, отлична компютърна грамотност – MS Word, Excel и т.н., да познават законодателството в областта на социалните услуги в общността, както и да притежават умения за работа с документация в тази сфера. 

2. за длъжността „Социален работник” - кандидатите следва да притежават висше образование, професионално направление „Социални дейности“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; 

3. за длъжността „Медицинска сестра” – кандидатите следва да притежават висше образование, в професионално направление “Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или медицинско образование с релевантната образователно-квалификационна степен за завършилите преди 2006 година; 

4. за длъжността „Психолог” кандидатите следва да притежават висше образование, в професионално направление „Психология, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”. 

Предимство ще имат тези кандидати, които имат опит: 

- в работа по проекти на същата или сходна длъжност; 

- в работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

 

Необходими документи: 

1. Молба до Кмета на Община Лясковец (по образец); 

2. Автобиография; 

3. Копие от диплома за завършено образование; 

4. Копие от трудова и/или осигурителна книжка; 

5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения. 

6. За лицата наети по трудово правоотношение - служебна бележка от работодателя за продължителността и разпределението на работното време.  

 

За заемане на длъжността „Технически секретар“, „Социален работник” и „Психолог” могат да кандидатстват само лица в трудоспособна възраст:  

- безработни лица;  

- неактивни лица, в т.ч. студенти, лица придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които са в трудоспособна възраст; 

- трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да полагат допълнителен 8 часов труд (на ден) и 40 часа седмично. 

 

За заемане на длъжността „Медицинска сестра” могат да кандидатстват лица в трудоспособна и надтрудоспособна възраст, в т.ч.  

- безработни лица;  

- трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен 4 часов труд (на ден) и 20 часа седмично;  

- неактивни лица, в т.ч. студенти, лица придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които и са в трудоспособна възраст и кандидат/и, които са придобили право на пенсия за изслужено време и старост и са в надтрудоспособна възраст.  

 

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване с одобрените кандидати.

Изтегли:
   Молба за кандидатстване

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |