This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-3168 / 22.05.2015 г.

 

27.05.2015:
Обявление ИЖС-3168 / 22.05.2015 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 656 от 20.05.2015г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА в обхват на урегулиран поземлен имот № 140018 с начин на трайно ползване „хранителна промишленост”, отразен по КВС в землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика” в следните части: 

І. Проект за Частично изменение на подробен устройствен план за застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот № 140018 с начин на трайно ползване „хранителна промишленост”, отразен по КВС в землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”, съгласно който се променя западната застроителна линия, като се измести и се постави в съответствие с регулационната граница на имота, граничещ с полски път с № 000183, при запазване на показателите с пределно допустими стойности за височина, плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ в установената устройствена зона предимно производствена (Пп), и в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми; 

ІІ. Инвестиционен проект за строеж „Автомивка и складова част към нея” във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 / 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |